Stanovy

Banskobystrický fajkový klub

Banskobystrický fajkový klub je dobrovoľné združenie fajčiarov fajok a ich priaznivcov. Cieľom klubu je rozvíjanie priateľských vzťahov medzi fajčiarmi fajok, podpora zberateľskej činnosti, oživovanie výrobnej fajkárskej tradície, nadväzovanie kontaktov s domácimi a zahraničnými fajkovými klubmi, výrobcami a dovozcami fajok, organizovanie stretnutí, kultúrnych a spoločenských akcií.

1./ Členstvo v klube je dobrovoľné, členom klubu sa môže stať každý kto fajčí fajku, venuje sa zberateľstvu fajok, alebo inak propaguje fajčenie fajky.

 2./ Členom klubu sa stane fajčiar fajky, alebo priaznivec klubu po polročnej čakacej lehote, kedy je vedený ako kandidát na členstvo. Za kandidáta ho môže navrhnúť ktorýkoľvek riadny člen klubu. Za riadneho člena kandidáta schvaľuje členská základňa klubu pri hlasovaní väčšinou hlasov.

 3./ Členstvo v klube sa preukazuje členským preukazom, ktorý oprávňuje člena k výhodám poskytovaným riadnym členom klubu.

 4./ Stretnutia  členov  klubu  sa  konajú  spravidla každý  prvý  štvrtok  v  mesiaci.

 5./ Členská základňa fajkového klubu volí zo svojho stredu 3 členný vybor klubu / predseda , podpredseda , tajomník/, ktorého funkčne obdobie je 2 roky. Voľby sú tajné, pričom ktorýkoľvek člen môže navrhnúť kandidáta do výboru klubu.

 6./ Vybor klubu poverí zo svojho stredu člena výboru funkciou pokladníka.

 7./ Členský príspevok činí 10 € ročne. 0 použití finančných prostriedkov rozhodujú spoločne členovia na stretnutiach klubu.

8./ Členstvo v klube zaniká vystúpením na vlastnú žiadosť, či nezaplatením členského príspevku v lehote dlhšej ako 3 mesiace od začiatku daného polroka.

 9./ Členovia klubu sú pravidelne informovaní o činnosti klubu, výboru klubu, hospodárení s členskými príspevkami,  novinkách na trhu, organizovaných akciách klubu a pod.

 10./ Členovia klubu podľa potreby aktívne pomáhajú pri zabezpečovaní klubových akcií.

 11./ Výbor fajkového klubu môže udeliť domácim a zahraničným propagátorom fajčenia fajky ,,Čestné členstvo”

 Banská Bystrica, 6.  december 2000

Stanovy na stiahnutie